Regulamin

REGULAMIN USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ MONIKĘ GARALOWSKĄ (https://monikagaralowska.com)


§1 Postanowienia ogólne

Właścicielem i administratorem strony Internetowej https://monikagaralowska.com/ zwanego dalej Stroną Internetową i podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego oraz realizację Usług, jak również świadczenie usługi Newsletter jest Monika Garalowska, prowadząca firmę Monika Garalowska Usługi Rozwojowe (dalej jako „Sprzedawca”), NIP: 722 164 04 11, REGON: 528044129, adres e-mail: m.garalowska@gmail.com, tel. +48 886 450 927.

Regulamin określa zasady realizacji usług przez Sprzedawcę oraz dokonywania rezerwacji oraz zakupu Usług.

Użytkownik może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: m.garalowska@gmail.com.

Za pośrednictwem strony internetowej https://monikagaralowska.com/ świadczona jest usługa Newslettera.

§2 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Strona Internetowa – strona internetowa funkcjonująca pod adresem https://monikagaralowska.com

Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu w Sklepie.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego). Wszelkie regulacje dotyczące Użytkownika dotyczą również Konsumenta, chyba że w Regulaminie wskazano inaczej.

Sprzedawca – Monika Garalowska prowadząca firmę Monika Garalowska Usługi Rozwojowe, NIP: 722 164 04 11, REGON: 528044129, adres e-mail: m.garalowska@gmail.com, tel. +48 886 450 927

Rezerwacja – dokonanie wyboru terminu realizacji usługi poprzez formularz rezerwacji terminu spotkania dostępny pod adresem https://monikagaralowska.com pod elementami strony pod nazwą “Book Now” lub za pośrednictwem bezpośredniego kontaktu poprzez email, telefon lub komunikatory internetowe, oraz otrzymanie potwierdzenia dokonania rezerwacji.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu przez Sprzedawcę na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty Sprzedawcy.

Usługi:

Wstępna konsultacja – usługa polegająca na przeprowadzeniu przez Sprzedawcę konsultacji zgodnie z opisem zamieszczonym na stronie internetowej https://monikagaralowska.com/uslugi/, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem bezpośredniego kontaktu poprzez email, telefon lub komunikatory internetowe. 

Sesja coachingowa – usługa polegająca na poprowadzeniu przez Sprzedawcę sesji coachingowej zgodnie z opisem zamieszczonym na stronie internetowej https://monikagaralowska.com/uslugi/, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem bezpośredniego kontaktu poprzez email, telefon lub komunikatory internetowe. 

Wędrówka coachingowa – usługa polegająca na poprowadzeniu przez Sprzedawcę wędrówki coachingowej zgodnie z opisem zamieszczonym na stronie internetowej https://monikagaralowska.com/uslugi/, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem bezpośredniego kontaktu poprzez email, telefon lub komunikatory internetowe. 

Warsztaty – usługa polegająca na przeprowadzaniu przez Sprzedawcę warsztatów zgodnie z opisem zamieszczonym  na stronie internetowej https://monikagaralowska.com/uslugi/, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem bezpośredniego kontaktu poprzez email, telefon lub komunikatory internetowe. 

 §3 Zasady realizacji Usług

Sprzedawca realizuje Usługę na rzecz Użytkownika w terminie i formie ustalonej z Użytkownikiem oraz pod warunkiem dokonania wpłaty pełnej kwoty należnej za wybraną usługę przed terminem realizacji usługi, to znaczy opłata za usługę jest pobierana z góry. Dla oceny terminu wpłaty liczy się data zaksięgowania środków na koncie Sprzedawcy lub termin dostarczenia potwierdzenia dokonania wpłaty do Sprzedawcy.

§4. Sprzedaż Usług

Sprzedaż usług jest dokonywana jest na rzecz Użytkowników.

Stronami umowy sprzedaży usług są Sprzedawca oraz Użytkownik.

Ceny usług podane na stronie internetowej są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny obejmują wyłącznie usługi wskazane jednoznacznie w podanym opisie.

Informacje o usługach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny).

Informacje o usługach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronie internetowej stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Użytkownik może dokonać zakupu Usług poprzez kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem wiadomości email pod adresem m.garalowska@gmail.com, kontaktu telefonicznego w formie rozmowy lub SMS pod numerem tel. +48 886 450 927, lub poprzez kontakt za pośrednictwem kont należących do Sprzedawcy w komunikatorach internetowych typu Messenger, WhatsApp, Instagram. 

Użytkownik dokonuje opłaty za wybraną usługę poprzez przelew bankowy na numer konta: 21 1090 2835 0000 0001 5739 9618 Santander Bank, lub poprzez płatność BLIK na numer telefonu +48 886 450 927. 

Po opłaceniu zamówienia Użytkownik otrzyma potwierdzenie płatności za pośrednictwem komunikatora, którym komunikuje się ze Sprzedawcą. 

Jeśli termin realizacji zakupionej usługi nie został wybrany, w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty Sprzedawca rości sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem w celu umówienia terminu spotkania.

Możliwe są następujące formy płatności:
Płatność za pośrednictwem przelewu BLIK na następujący numer telefonu: +48 886 450 927

Przelew tradycyjny na następujący numer konta bankowego: 21 1090 2835 0000 0001 5739 9618 Santander Bank, Monika Garalowska Usługi Rozwojowe

W celu dokonania płatności Użytkownik wykonuje z konta bankowego przelew na kwotę zgodną z zamówieniem i w tytule przelewu podaje opis zamówienia, którego dotyczy opłata

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez ich przesłanie Użytkownikowi na używany do kontaktu ze Sprzedającym komunikator.

§5 Rezerwacja terminów realizacji Usługi

Dokonanie wyboru terminu realizacji usługi możliwe jest poprzez formularz rezerwacji terminu spotkania dostępny poprzez kliknięcie przycisków pod nazwą “Book Now” na stronie internetowej  https://monikagaralowska.com, za pośrednictwem panelu rezerwacji dostępnego pod adresem https://monika6vg4.setmore.com/monika lub za pośrednictwem bezpośredniego kontaktu poprzez email, telefon lub komunikatory internetowe.

Po dokonaniu wyboru terminu realizacji usługi i potwierdzeniu przez Sprzedającego możliwości dokonania rezerwacji, Sprzedający wstępnie rezerwuje termin na okres najbliższych 6 godzin od momentu wyrażenia chęci rezerwacji przez Użytkownika, w którym to czasie Użytkownik jest zobowiązany dokonać wpłaty pełnej kwoty za usługę, jeśli chce ostatecznie dokonać rezerwacji. Dla oceny terminu wpłaty liczy się data zaksięgowania środków na koncie Sprzedawcy lub termin dostarczenia potwierdzenia dokonania wpłaty do Sprzedawcy.

Ostatecznym potwierdzeniem dokonania rezerwacji terminu realizacji usługi jest otrzymanie od Sprzedającego potwierdzenia otrzymania wpłaty i rezerwacji terminu. 

§6 Rezygnacja z uczestnictwa lub zmiana terminu uczestnictwa

Rezygnację z uczestnictwa lub zmianę terminu realizacji Usługi należy zgłosić Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres email: m.garalowska@gmail.com lub poprzez SMS na numer +48 886 450 927 nie później niż do 24 (dwudziestu czterech) godzin przed datą rozpoczęcia zarezerwowanej usługi.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa lub zmiany terminu uczestnictwa na mniej niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed datą rozpoczęcia zarezerwowanej i opłaconej usługi Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty dokonanej za rezerwację danej usługi.

W przypadku braku informacji o rezygnacji z uczestnictwa Użytkownika w umówionym terminie i nie pojawieniu się Użytkownika w zarezerwowanym terminie Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty dokonanej za rezerwację.

W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa dla oceny terminu rezygnacji liczy się data wpływu oświadczenia do Sprzedawcy.

W przypadku zakupu pakietu sesji coachingowych (w liczbie 5 sesji lub 10 sesji), zwrot środków jest możliwy jedynie w sytuacji poinformowania Sprzedawcy o rezygnacji z pakietu i chęci zwrotu środków na co najmniej 24 godziny przed terminem pierwszego zarezerwowanego spotkania odbywającego się w ramach opłaconego pakietu. 

Użytkownikowi nie przysługuje zwrot środków za pakiet w sytuacji gdy co najmniej jedna sesja z pakietu się odbyła lub gdy przed rozpoczęciem korzystania z pakietu chęć rezygnacji z pakietu została zgłoszona później niż 24 godziny przed zarezerwowanym terminem pierwszego spotkania odbywającego się w ramach opłaconego pakietu.

Wszelkie należne Użytkownikowi zwroty płatności zostaną dokonane niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano o chęci otrzymania zwrotu środków.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Strony zgodzą się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem.

 

§7 Zmiana terminu lub odwołanie usługi przez Sprzedającego

Sprzedawca może odwołać realizację Usługi co najmniej 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed planowaną datą jej rozpoczęcia. W sytuacji odwołania Usługi Sprzedawca może zaproponować nowy termin. Użytkownik może zgodzić się na zmianę terminu lub zrezygnować z udziału i otrzymać zwrot dokonanej płatności.

Użytkownikowi nie przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z planowanym skorzystaniem z Usługi.

W sytuacji odwołania Usługi poniżej 24 (dwudziestu czterech) godzin przed planowaną datą ich rozpoczęcia Użytkownik może dochodzić odszkodowania z tytułu poniesionych udokumentowanych strat do wysokości ceny danych Usług.

  

§8 Prawa autorskie

Zawartość strony https://monikagaralowska.com/, w szczególności teksty, zdjęcia i filmy oraz wszelkie materiały, narzędzia i metodologia stosowane w trakcie realizacji usług są przedmiotem praw autorskich i podlegają ochronie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 §9 Odstąpienie od umowy sprzedaży

Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy na odległość w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres: m.garalowska@gmail.com). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi poniższy Załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.

W przypadku zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą umowy na świadczenie usług w określonym terminie, czyli w przypadku określenia terminu wykonania usługi, gdy Użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie (przed 14 dniami od dnia zawarcia umowy) po wykonaniu świadczenia przez Sprzedawcę Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.

W przypadku zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą umowy na świadczenie usług w określonym terminie, czyli w przypadku opłacenia usługi i określenia terminu wykonania usługi, gdy Użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie (przed 14 dniami od dnia zawarcia umowy ) i został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia po pełnym wykonaniu usługi, w przypadku gdy Użytkownik nie zgłosi rezygnacji z uczestnictwa na co najmniej 24 godziny przed umówionym terminem realizacji usługi, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty dokonanej za rezerwację danej usługi.

Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 Sprzedawca prosi Konsumenta o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.


Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem, że:
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;

Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

 §10. Reklamacje

Użytkownik może składać reklamacje dotyczące wykonanej usługi lub samego procesu zakupowego.

Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. m.garalowska@gmail.com

Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 §11. Zasady świadczenia usługi Newsletter

Newsletter jest usługą bezpłatną, która wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane. 

Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

Newsletter jest usługą zawieraną na czas nieokreślony.

Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. 

Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez kliknięcie w link rezygnacyjny dołączony do każdej wiadomości zawierającej Newsletter lub poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy m.garalowska@gmail.com.

 §12. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter

Wszelkie reklamacje z tytułu świadczenia usługi Newsletter należy składać na adres mailowy m.garalowska@gmail.com.

W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez Sprzedawcę.

Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 §12. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://monikagaralowska.com/index.php/polityka-prywatnosci/.

Zasady wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce cookies dostępnej pod adresem https://monikagaralowska.com/index.php/polityka-cookies/

 §13. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

Data opublikowania regulaminu 18.03.2022.

O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Użytkowników poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.

 §14. Zobowiązania Użytkownika:

  1. Użytkownik  zobowiązuje się do współdziałania ze Sprzedawcą przy realizacji Usług, w szczególności  poprzez aktywny udział, punktualność oraz informowanie o  wszelkich przeszkodach uniemożliwiających lub utrudniających przeprowadzenie Usługi.
  2. Użytkownik jest świadomy, że Usługi w żadnym razie nie mogą być postrzegane jako forma terapii psychologicznej lub psychiatrycznej. Usługi nie mogą być stosowane jako narzędzie zastępcze niniejszych terapii.
  3. Użytkownik jest ponadto świadomy, że Usługi nie stanowią substytutu profesjonalnej porady prawnej, psychicznej, medycznej, finansowej, biznesowej, duchowej lub innej, udzielanej przez specjalistów z danej dziedziny.
  4. Użytkownik korzystając z Usługi ma świadomość, że bierze całkowitą odpowiedzialność za podejmowane decyzje i rezultaty tych decyzji, i że Sprzedawca nie może zostać w żaden sposób pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej z tytułu podejmowanych przez Użytkownika decyzji, jak i konsekwencji tych decyzji.

Zobowiązania Uczestnika Wstępnej konsultacji online, Sesji coachingowej online, Wędrówki coachingowej, Kursu online i/lub Warsztatów:

  1. Uczestnik zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy realizacji Wstępnej konsultacji online, Sesji coachingowej online, Wędrówki coachingowej, Kursu online i/lub Warsztatów, w szczególności poprzez aktywny udział, punktualność oraz informowanie o wszelkich przeszkodach uniemożliwiających lub utrudniających przeprowadzenie Wstępnej konsultacji online, Sesji coachingowej online, Wędrówki coachingowej, Kursu online i/lub Warsztatów.

  2. Uczestnik jest świadomy, że Wstępna konsultacja online, Sesja coachingowej online, Wędrówki coachingowej, Kursu online i/lub Warsztatów w żadnym razie nie mogą być postrzegane jako forma terapii psychologicznej lub psychiatrycznej. Wstępna konsultacja online, Sesja coachingowa online, Wędrówka coachingowej, Kurs online i/lub Warsztaty nie mogą być stosowane jako narzędzie zastępcze niniejszych terapii.

  3. Uczestnik jest ponadto świadomy, że Wstępna konsultacja online, Sesja coachingowa online, Wędrówka coachingowa, Kurs online i/lub Warsztaty nie stanowią substytutu profesjonalnej porady prawnej, psychicznej, medycznej, finansowej, biznesowej, duchowej lub innej, udzielanej przez specjalistów z danej dziedziny.

  4. Uczestnik przystępując do Wstępnej konsultacji online, Sesji coachingowej online, Wędrówki coachingowej, Kursu online i/lub Warsztatów ma świadomość, że bierze całkowitą odpowiedzialność za podejmowane decyzje i rezultaty tych decyzji, i że Wykonawca nie może zostać w żaden sposób pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej z tytułu podejmowanych przez Uczestnika decyzji, jak i konsekwencji tych decyzji.

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy i pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

 Informujemy, iż w dniu dokonania płatności za Wstępną konsultację online, Sesję coachingową online, Wędrówkę coachingową, Kurs online i/lub Warsztaty zawarli Państwo umowę sprzedaży. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym umowa została zawarta. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@monikagaralowska.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku pocztą elektroniczną. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

 

…………………………………..

Miejscowość, data

…………………………………….
Imię i nazwisko Konsumenta

……………………………………
Adres zamieszkania Konsumenta

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Ja………………………………………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży:

  • Wstępnej konsultacji online / sesji coachingowej online / …..…..  ……………..…………………………………………………………………………………… (nazwa, data)

Data zawarcia umowy……………………..

Jednocześnie proszę o zwrot wpłaconej należności w wysokości ………………………… (kwota) na konto:

Nazwa banku: ……………………………………………

Nr konta: …………………………………………………..

………………………………
Podpis Konsumenta