Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU MONIKA GARALOWSKA
(https://monikagaralowska.com/sklep/)

Za pośrednictwem strony internetowej https://monikagaralowska.com/ możliwy jest zakup różnego rodzaju usług, w szczególności Sesji coachingowych, Wędrówek coachingowych i/lub Warsztatów.

Za pośrednictwem strony internetowej https://monikagaralowska.com/ świadczona jest usługa Newslettera.


Postanowienia ogóle
§1.

Właścicielem sklepu internetowego https://monikagaralowska.com/sklep/ zwanego dalej Sklepem oraz strony https://monikagaralowska.com/ i podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego, jak również świadczenie usługi Newsletter jest Monika Garalowska (dalej jako „Sprzedawca”), numer telefonu +48600960707, adres e-mail: kontakt@monikagaralowska.com, świadcząca usługi w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą „Monika Garalowska”, działającego w ramach FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, NIP: 5213641211, REGON:146433467, KRS: 0000442857.

Regulamin określa zasady świadczonych usług w Sklepie.

Użytkownik może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@monikagaralowska.com.


Definicje
§2.

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Sklep – sklep internetowy funkcjonujący pod adresem https://monikagaralowska.com/sklep/.

Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu w Sklepie.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego). Wszelkie regulacje dotyczące Użytkownika dotyczą również Konsumenta, chyba że w Regulaminie wskazano inaczej.

Sprzedawca – Monika Garalowska świadcząca usługi w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą „Monika Garalowska”, działającego w ramach FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, NIP: 5213641211, REGON:146433467, KRS: 0000442857.

Sesja coachingowa – usługa polegająca na poprowadzeniu przez Sprzedawcę sesji coachingowej zgodnie z opisem zamieszczonym w Sklepie, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu

Wędrówka coachingowa – usługa polegająca na poprowadzeniu przez Sprzedawcę wędrówki coachingowej zgodnie z opisem zamieszczonym w Sklepie, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu

Warsztaty – usługa polegająca na przeprowadzaniu przez Sprzedawcę warsztatów zgodnie z opisem zamieszczonym w Sklepie, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu przez Sprzedawcę na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty Sprzedawcy.


Sprzedaż – postanowienia ogólne
§3.

Sprzedaż Sesji coachingowych, Wędrówek coachingowych i/lub Warsztatów dokonywana jest na rzecz Użytkowników.

Stronami umowy sprzedaży Sesji coachingowych, Wędrówek coachingowych i/lub Warsztatów zawieranej za pośrednictwem Sklepu są: Sprzedawca oraz Użytkownik.

Ceny Sesji coachingowych, Wędrówek coachingowych i/lub Warsztatów znajdujących się w Sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny obejmują wyłącznie usługi/świadczenia wskazane jednoznacznie w opisie danych Sesji coachingowych, Wędrówek coachingowych i/lub Warsztatów.

Sprzedaż za pośrednictwem Sklepu odbywa się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, co nie wyklucza możliwości czasowego wyłączenia sprzedaży z przyczyn technicznych.
Informacje o Sesjach coachingowych, Wędrówkach coachingowych i/lub Warsztatach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o Sesjach coachingowych, Wędrówkach coachingowych i/lub Warsztatach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.


Sprzedaż Sesji coachingowych i/lub Wędrówek coachingowych
§4
Użytkownik może dokonać zakupu Sesji coachingowych i/lub Wędrówek coachingowych poprzez ich wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu, wybrania preferowanego wariantu usługi i kliknięcie odpowiednio „dodaj do koszyka”.

Następnie Użytkownik aby dokonać zakupu musi wejść do koszyka klikając „zobacz koszyk” lub pozycję „koszyk” w menu u góry strony. Następnie po otwarciu koszyka jeżeli Użytkownik ma kupon wprowadza go w miejsce przewidziane na wprowadzenie kodu kupony. Wybiera opcję dostawy – odbiór osobisty i klika przycisk „Przejdź do płatności”. Użytkownik zostaje przekierowany do formularza, w którym uzupełnia dane płatności konieczne do złożenia zamówienia. Pola obowiązkowe zostały oznaczone gwiazdką (*).

W dalszej kolejności Użytkownik wybiera formę płatności i potwierdza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie pola: „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin”, klika „kupuję i płacę” i zostaje przekierowany na stronę umożliwiającą dokonanie płatności, zgodnie z wybraną przez Użytkownika formą płatności.
Po opłaceniu zamówienia Użytkownik otrzyma potwierdzenie płatności na wskazany w formularzu zamówienia adres email.

W ciągu 3 dni roboczych Sprzedawca skontaktuje się z Użytkownikiem w celu umówienia terminu przeprowadzenia krótkiej rozmowy telefonicznej na temat potrzeb Użytkownika i kwestii logistycznych spotkania, lub jeśli wspomniana rozmowa już się odbyła, Sprzedawca skontaktuję się poprzez email w celu potwierdzenia umówionego spotkania.

Możliwe są następujące formy płatności:
Płatność za pośrednictwem przelewu bankowego na następujące konto bankowe:
„Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój Startup”, ul. Żurawia 6/12 766 00-503 Warszawa
Nr konta: 98 1140 0026 0000 5433 5900 6086 ,mBank,
tytułem numer zmówienia

Płatność za pośrednictwem systemu PayU, którego właścicielem i operatorem jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

Możliwa jest następująca forma wysyłki: Odbiór osobisty.

W celu dokonania płatności przelewem bankowym Użytkownik wykonuje ze swojego konta bankowego przelew na następujące konto bankowe: „Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój Startup”, ul. Żurawia 6/12 766 00-503 Warszawa, Nr konta: 98 1140 0026 0000 5433 5900 6086 ,mBank, na kwotę zgodną z zamówieniem i w tytule przelewu podaje numer zamówienia, którego dotyczy opłata.

W celu dokonania płatności w systemie PayU wybiera rodzaj płatności oraz klika na przycisk „Płacę teraz z Payu”. Po skutecznym dokonaniu płatności za pośrednictwem przelewu bankowego lub PayU Użytkownik otrzymuje potwierdzenie płatności na podany adres e-mail w formie faktury.

Z chwilą dokonania skutecznej płatności lub gdy Użytkownik potwierdził swój udział w Sesji coachingowej i/lub Wędrówce coachingowej mimo braku dokonania płatności lub z chwilą rozpoczęcia Sesji coachingowej i/lub Wędrówki coachingowej między Użytkownikiem a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Sesji coachingowej i/lub Wędrówki coachingowej .

Sprzedawca najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem Sesji coachingowej i/lub Wędrówki coachingowej potwierdzi lub anuluje dany termin.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez ich przesłanie Konsumentowi na podany adres e-mail.


Sprzedaż Warsztatów
§5

Użytkownik może dokonać zakupu Warsztatów poprzez ich wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu i kliknięcie odpowiednio „Zarejestruj się na warsztaty”, po czym zostaje przeniesiony na stronę z formularzem zapisu na wybrane warsztaty obsługiwaną przez platformę ClickMeeting, której właścicielem jest ClickMeeting Sp. z o.o., ul. Arkońska 6, bud. A4, 80-387 Gdańsk

Następnie Użytkownik wypełnia formularz. Pola obowiązkowe zostały oznaczone gwiazdką (*).
W dalszej kolejności Użytkownik potwierdza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie pola: „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin
oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu poprzez zaznaczenie pola „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu w celu realizacji usługi.”, klika „kup bilet” i zostaje przekierowany na stronę płatności.

Płatności można dokonać za pośrednictwem systemu PayU, którego właścicielem i operatorem jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. W celu dokonania płatności w systemie PayU Użytkownik wybiera rodzaj płatności oraz klika na przycisk „Płacę teraz z Payu”
Po dokonaniu płatności za Warsztaty Użytkownik otrzyma automatyczną wiadomość wysłaną na adres e-mail Użytkownika, potwierdzającą zakup uczestnictwa w Warsztatach. W wiadomości Użytkownik otrzyma wszelkie niezbędne informacje umożliwiające wzięcie udziału w warsztatach, takie jak potwierdzenie tematu warsztatów, daty, godziny, miejsca i sposobu dołączenia do warsztatów.

Po skutecznym dokonaniu płatności Użytkownik otrzymuje także potwierdzenie płatności na podany w formularzu adres e-mail w formie faktury.

Z chwilą dokonania skutecznej płatności między Użytkownikiem a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Warsztatów.

Sprzedawca najpóźniej na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem Warsztatów potwierdzi lub anuluje dany termin.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez ich przesłanie Konsumentowi na podany adres e-mail.


Rezygnacja z uczestnictwa w Sesji coachingowej i/lub Wędrówce coachingowej
§6.

Rezygnację z uczestnictwa w Sesji coachingowej i/lub Wędrówce coachingowej należy zgłosić Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres email: kontakt@monikagaralowska.com lub poprzez SMS lub rozmowę telefoniczną pod numerem +48 600 960 707 nie później niż do 48 (czterdziestu ośmiu ) godzin przed datą rozpoczęcia Warsztatów.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Sesji coachingowej i/lub Wędrówce coachingowej na mniej niż 48 (czterdzieści osiem ) godzin przed datą rozpoczęcia Sesji coachingowej i/lub Wędrówce coachingowej Użytkownik jest zobowiązany do zapłacenia Sprzedawcy 50% ceny podanej w formularzu zgłoszenia w Sklepie w dniu dokonania zgłoszenia.

W przypadku braku informacji o rezygnacji z uczestnictwa w Sesji coachingowej i/lub Wędrówce coachingowej i nieobecności Użytkownika w umówionym terminie Użytkownik jest zobowiązany do zapłacenia Sprzedawcy 100% ceny podanej w formularzu zgłoszenia na Sklepie w dniu dokonania zgłoszenia.

W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w Sesji coachingowej i/lub Wędrówce coachingowej dla oceny terminu rezygnacji liczy się data wpływu oświadczenia do Sprzedawcy.

Nieobecność na Sesji coachingowej i/lub Wędrówce coachingowej Użytkownika lub osoby, którą Użytkownik wyznaczył do udziałów w Warsztatach rozumie się jako brak poinformowania o rezygnacji z uczestnictwa w Sesji coachingowej i/lub Wędrówce coachingowej i Użytkownik jest zobowiązany do zapłacenia Sprzedawcy 100% ceny podanej w formularzu zgłoszenia na Sklepie w dniu dokonania zgłoszenia.

Wszelkie należne Użytkownikowi zwroty płatności wykonamy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o rezygnacji z uczestnictwa w Sesji coachingowej i/lub Wędrówce coachingowej.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem.


Rezygnacja z uczestnictwa w Warsztatach
§7.

Rezygnację z uczestnictwa w Warsztatach należy zgłosić Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres email: kontakt@monikagaralowska.com lub poprzez SMS lub rozmowę telefoniczną pod numerem +48 600 960 707 nie później niż do 48 (czterdziestu ośmiu ) godzin przed datą rozpoczęcia Warsztatów.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach na mniej niż 48 (czterdzieści osiem ) godzin przed datą rozpoczęcia Warsztatów Użytkownik jest zobowiązany do zapłacenia Sprzedawcy 50% ceny podanej w formularzu zgłoszenia w dniu dokonania zgłoszenia.

W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach dla oceny terminu rezygnacji liczy się data wpływu oświadczenia do Sprzedawcy.

Nieobecność na Warsztatach Użytkownika lub osoby, którą Użytkownik wyznaczył do udziałów w Warsztatach rozumie się jako brak poinformowania o rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach i Użytkownik jest zobowiązany do zapłacenia Sprzedawcy 100% ceny podanej w formularzu zgłoszenia na Sklepie w dniu dokonania zgłoszenia.

Wszelkie należne Użytkownikowi zwroty płatności wykonamy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem.


Zmiana terminu lub odwołanie Sesji coachingowych, Wędrówek coachingowych i/lub Warsztatów
§
8.

Sprzedawca może odwołać Sesję coachingową, Wędrówcoachingową i/lub Warsztaty na co najmniej 7 (siedem) dni przed datą ich rozpoczęcia.

W sytuacji odwołania Sesji coachingowych, Wędrówek coachingowych i/lub Warsztatów Sprzedawca może ustalić nowy termin Sesji coachingowych, Wędrówek coachingowych i/lub Warsztatów. Użytkownik może wziąć udział w Sesji coachingowej, Wędrówce coachingowej i/lub Warsztatach w nowym terminie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie lub zrezygnować z Sesji coachingowej, Wędrówki coachingowej i/lub Warsztatów i otrzymać zwrot dokonanej płatności.

Użytkownikowi nie przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z planowanym uczestnictwem w Sesji coachingowych, Wędrówek coachingowych i/lub Warsztatów.

W sytuacji odwołania Sesji coachingowych, Wędrówek coachingowych i/lub Warsztatów w terminie krótszym niż 7 (siedem) dni przed datą ich rozpoczęcia Użytkownik może dochodzić odszkodowania z tytułu poniesionych udokumentowanych strat do wysokości ceny danych Sesji coachingowych, Wędrówek coachingowych i/lub Warsztatów.


Prawa autorskie
§9.

Zawartość strony https://monikagaralowska.com/, w szczególności teksty, zdjęcia i filmy oraz wszelkie materiały, narzędzia i metodologia stosowane na Sesjach coachingowych, Wędrówkach coachingowych i/lub Warsztatach są przedmiotem praw autorskich i podlegają ochronie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


Odstąpienie od umowy sprzedaży
§10.

Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres: kontakt@monikagaralowska.com). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi poniższy Załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.

Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 Sprzedawca prosi Konsumenta o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem, że:
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;

Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na Sesje coachingowe, Wędrówki coachingowe i/lub Warsztaty rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny.

Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę Sesji coachingowych, Wędrówek coachingowych i/lub Warsztatów za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.


Reklamacje
§11.

Użytkownik może składać reklamacje dotyczące wykonanej usługi Sesji coachingowych, Wędrówek coachingowych i/lub Warsztatów, lub samego procesu zakupowego.

Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. kontakt@monikagaralowska.com

Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.


Zasady świadczenia usługi Newsletter
§12.

Newsletter jest usługą bezpłatną, która wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

Newsletter jest usługą zawieraną na czas nieokreślony.

Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez kliknięcie w link rezygnacyjny dołączony do każdej wiadomości zawierającej Newsletter lub poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy kontakt@monikagaralowska.com.


Reklamacje dotyczące usługi Newsletter
§13.

Wszelkie reklamacje z tytułu świadczenia usługi Newsletter należy składać na adres mailowy kontakt@monikagaralowska.com.

W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez Sprzedawcę.

Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


Dane osobowe i pliki cookies
§14.

Zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://monikagaralowska.com/index.php/polityka-prywatnosci/.

Zasady wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce cookies dostępnej pod adresem https://monikagaralowska.com/index.php/polityka-cookies/ .


Postanowienia końcowe
§15.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

Data opublikowania regulaminu 18.03.2022.

O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Użytkowników poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.

 

Zobowiązania Uczestnika Sesji coachingowej / Wędrówki coachingowej / Warsztatów:

  1. Uczestnik zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy realizacji Sesji coachingowej, Wędrówki coachingowej i/lub Warsztatów, w szczególności poprzez aktywny udział, punktualność oraz informowanie o wszelkich przeszkodach uniemożliwiających lub utrudniających przeprowadzenie Sesji coachingowej, Wędrówki coachingowej i/lub Warsztatów.

  2. Uczestnik jest świadomy, że Sesja coachingowa, Wędrówka coachingowa i/lub Warsztaty w żadnym razie nie mogą być postrzegane jako forma terapii psychologicznej lub psychiatrycznej. Sesja coachingowa, Wędrówka coachingowa i/lub Warsztaty nie mogą być stosowane jako narzędzie zastępcze niniejszych terapii.

  3. Uczestnik jest ponadto świadomy, że Sesja coachingowa, Wędrówka coachingowa i/lub Warsztaty nie stanowią substytutu profesjonalnej porady prawnej, psychicznej, medycznej, finansowej, biznesowej, duchowej lub innej, udzielanej przez specjalistów z danej dziedziny.

  4. Uczestnik przystępując do Sesji coachingowej, Wędrówki coachingowej i/lub Warsztatów ma świadomość, że bierze całkowitą odpowiedzialność za podejmowane decyzje i rezultaty tych decyzji, i że Wykonawca nie może zostać w żaden sposób pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej z tytułu podejmowanych przez Uczestnika decyzji, jak i konsekwencji tych decyzji.

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy i pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

 

Informujemy, iż w dniu dokonania płatności za Sesję coachingową, Wędrówkę coachingową i/lub Warsztaty zawarli Państwo umowę sprzedaży. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym umowa została zawarta. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@monikagaralowska.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku pocztą elektroniczną. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

 

…………………………………..

Miejscowość, data

…………………………………….
Imię i nazwisko Konsumenta

……………………………………
Adres zamieszkania Konsumenta

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Ja………………………………………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży:

  • Sesji coachingowej / Wędrówki coachingowej / Warsztatów :…………………………………………………………………………………… (nazwa, data)

Data zawarcia umowy……………………..

Jednocześnie proszę o zwrot wpłaconej należności w wysokości ………………………… (kwota) na konto:

Nazwa banku: ……………………………………………

Nr konta: …………………………………………………..

………………………………
Podpis Konsumenta