Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI I REALIZACJI USŁUG

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki świadczenia usług realizowanych przez Monikę Garalowską (dalej jako „Usługodawca”), numer telefonu 600 960 707, adres e-mail: kontakt@monikagaralowska.com, świadczącą usługi w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą „Monika Garalowska”, działającego w ramach FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa).

2. Pod terminem „Usługi” rozumiane są wszystkie usługi oferowane przez Monikę Garalowską, przedstawione na stronie internetowej www.monikagaralowska.com (dalej jako „Serwis”), na portalach społecznościowych takich jak Facebook @coachingwgorach, Instagram @monika_garalowska (dalej jako „Portale społecznościowe”) oraz w trakcie kontaktu bezpośredniego (twarzą w twarz) lub poprzez email lub telefon.

3. Klientem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, która korzysta lub zamierza skorzystać z Usług Usługodawcy (dalej jako „Klient’’).

4. Zawartość Serwisu, w szczególności teksty, zdjęcia i filmy, stanową własność Usługodawcy i są prawnie chronione.

§ 2. Ogólne warunki świadczenia usług

1. Oferowane Usługi świadczone są osobiście przez Usługodawcę.

2. Korzystanie z Usług może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

3. Przed dokonaniem Rezerwacji Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i dokonać jego akceptacji.

4. Dokonanie Rezerwacji jednoznaczne jest z akceptacją Regulaminu.

5. Usługi świadczone są w języku polskim

§ 3. Rezerwacja Usług

1. Klient może dokonać rezerwacji terminu (daty i godziny) realizacji Usług (dalej jako „Rezerwacja”) na kilka sposobów:
– poprzez skorzystanie z formularza rezerwacji znajdującego się w Serwisie w zakładce „Umów się” (dalej jako „Formularz rezerwacji”),
– poprzez kontakt z Usługodawcą z pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie w zakładce „Strona Główna” (dalej jako „Formularz kontaktowy”)
– poprzez kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres kontakt@monikagaralowska.com
– poprzez kontakt telefoniczny z Usługodawcą pod numerem 600 960 707
– poprzez kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem Portali społecznościowych

2. Klient aby dokonać Rezerwacji, z wyłączeniem Rezerwacji bezpłatnej konsultacji, zobowiązany jest podać następujące dane osobowe: Imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu. W przypadku Rezerwacji bezpłatnej konsultacji Klient zobowiązany jest podać następujące dane osobowe: Imię, adres e-mail lub numer telefonu. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności, dostępną pod nazwą polityka prywatności w Serwisie.

3. Usługodawca potwierdza dokonanie rezerwacji tą samą drogą, którą otrzymał prośbę o dokonanie rezerwacji lub inną, uzgodnioną z Klientem. Potwierdzenie rezerwacji może odbyć się drogą mailową, telefoniczną, bezpośrednią (twarzą w twarz) lub poprzez Portale społecznościowe.

4. Dopiero dostarczenie przez Usługodawcę informacji potwierdzającej zarezerwowanie danego terminu dla danej usługi świadczy o dokonaniu Rezerwacji przez Klienta.

5. W przypadku, gdy Klient chce zarezerwować termin, w którym Usługodawca nie może zrealizować usługi, Usługodawca skontaktuje się z Klientem mailowo lub telefonicznie w celu uzgodnienia innego terminu.

6. Poza bezpłatną konsultacją, inne Usługi przed dokonaniem przez Usługodawcę potwierdzenia Rezerwacji wymagają kontaktu z Klientem celu omówienia szczegółów realizacji usługi. W przypadku, gdy Klient chce dokonać rezerwacji usługi innej niż bezpłatna konsultacja i nie kontaktował się z Usługodawcą w celu omówienia szczegółów realizacji tej usługi, Usługodawca przed potwierdzeniem dokonania takiej Rezerwacji skontaktuje się z Klientem tą samą drogą, którą otrzymał prośbę o dokonanie rezerwacji lub inną, uzgodnioną z Klientem, w celu omówienia szczegółów realizacji usługi, której dotyczyła prośba o Rezerwację.  

7. W celu należytego świadczenia usług, w tym zapewnienia kontaktu z Klientem, Usługodawca będzie przesyłał na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu krótkie wiadomości o charakterze technicznym dotyczące dokonanych Rezerwacji (w szczególności informację przypominającą o zbliżającym się terminie usługi). W celu uniknięcia wątpliwości, komunikaty o których mowa w zdaniu poprzednim nie stanowią informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 4. Płatności za Usługi

1. Przedstawione ceny Usług podane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.

2. Klient ma możliwość dokonania Rezerwacji bez jednoczesnego opłacenia rezerwowanej usługi.  

3. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności za zarezerwowaną usługę najpóźniej w dniu realizacji przez Usługodawcę tej usługi. W przypadku płatności za pakiet usług, Klient jest zobowiązany dokonać płatności za cały pakiet najpóźniej w dniu realizacji przez Usługodawcę po raz pierwszy usługi wchodzącej w skład danego pakietu.  

4. Klient dokonuje płatności na rzecz Usługodawcy za pośrednictwem przelewu bankowego na następujące konto bankowe:
„Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój Startup”
ul. Żurawia 6/12 766 00-503 Warszawa
Nr konta:  98 1140 0026 0000 5433 5900 6086 
mBank

5. Po skutecznym dokonaniu płatności za usługę Klient otrzymuje potwierdzenie płatności na podany adres e-mail w formie faktury.

§ 5. Wymogi techniczne usług świadczonych zdalnie

1. Bezpłatna konsultacja online oraz indywidualne sesje coachingowe online realizowane są z wykorzystaniem tradycyjnego połączenia audio za pomocą rozmowy telefonicznej lub za pomocą komunikatorów internetowych typu Skype. Klient decyduje, czy chce w trakcie realizacji usług zdalnych używać wizji (używać kamery w telefonie lub internetowej), czy chce kontaktować się bez wizji.

2. Decyzja, który kanał kontaktu zostanie użyty do realizacji usługi w formie zdalnej zależy od preferencji Klienta i możliwości sprzętowych i technicznych Klienta i Usługodawcy.  

3. W przypadku kontaktu za pomocą tradycyjnego połączenia telefonicznego Klient powinien dysponować sprawnym aparatem telefonicznym oraz dostępem do zadowalającej jakości zasięgu sieci komórkowej. Pozytywnie na jakość dźwięku oraz wygodę rozmowy może wpłynąć korzystanie ze słuchawek z mikrofonem.

4. W przypadku realizacji usługi za pośrednictwem komunikatora internetowego Klient powinien posiadać sprawnie działające urządzenie, umożliwiające połączenie z Internetem i użycie wybranego komunikatora Internetowego. Powinien posiadać możliwość uruchomienia wybranego komunikatora internetowego, co często związane jest z koniecznością zainstalowania na urządzenie danej aplikacji. Klient powinien także posiadać dostęp do stabilnego, o zadowalającej jakości (zapewniającego ciągły obraz i dźwięk) połączenia Internetowego.  

5. W przypadku usług zdalnych Klient powinien także zadbać o to, aby w trakcie realizacji usługi znajdował się w spokojnym miejscu, gdzie nikt nie będzie mu przeszkadzał, będzie się czuł komfortowo i swobodnie.

§ 6. Odwołanie lub zmiana terminu

1. Klient ma prawo odwołania zarezerwowanej usługi najpóźniej na 24 godziny przed terminem jej wykonania, poprzez wysłanie wiadomości email na adres kontakt@monikagaralowska.com  lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 600 960 707.

2. W przypadku odwołania rezerwacji w czasie krótszym niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem usługi kwota za świadczenie nie będzie zwracana albo Klient, jeżeli jeszcze nie opłacił usługi, będzie zobowiązany wpłacić pełną kwotę zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3. Klient może dokonywać modyfikacji zarezerwowanej usługi najpóźniej na 24 godziny przed terminem jej wykonaniem poprzez zmianę terminu jej realizacji. Zmiana odbywa się przez e-mail: kontakt@monikagaralowska.com  lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 600 960 707. Dokonanie zmiany w rezerwacji usługi w czasie krótszym niż 24 godziny przed planowanym jej rozpoczęciem wiąże się koniecznością ponownej opłaty za rezerwację nowego terminu.

4. W przypadku odwołania lub zmiany terminu usługi Klient otrzymuje potwierdzenie dokonanej czynności w postaci komunikatu przesłanego na podany przez siebie adres email lub poprzez kontakt telefoniczny.

5. W przypadku odwołania usługi  w czasie dłuższym niż 24 godziny przed jej planowanym rozpoczęciem następuje zwrot uiszczonego wynagrodzenia w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty za usługę (przelew internetowy) lub w inny sposób odpowiadający zarówno Usługodawcy jak i Klientowi. Usługodawca dokonuje zwrotu środków Klientowi w terminie 14 dni od momentu odwołania rezerwacji usługi. W przypadku zwrotu należności Klient może zostać obciążony kosztami prowizji i opłat, którymi bank obciążył Usługodawcę w związku z opłatą za tę usługę (zgodnie z opłatami nałożonymi przez bank).

6. Klient może w każdej chwili zrezygnować z realizacji usługi bez ponoszenia żadnych konsekwencji. W celu uniknięcia wątpliwości, Klient przerywając usługę przed czasem jej zakończenia nie jest uprawniony do późniejszego wykorzystania czasu, który pozostałby do zakończenia usługi.

7. W przypadku rezygnacji z realizacji wykupionego pakietu, może nastąpić zamrożenie pakietu i możliwość wykorzystania w ciągu najbliższych 5 lat, można zamienić niewykorzystane usługi na inną usługę o takiej samej wartości, można także podarować niewykorzystane usługi innej osobie lub może nastąpić zwrot kosztów równowarty cenie niewykorzystanych usług, pod warunkiem, że rezygnacja z pakietu nastąpi najpóźniej na 24 godziny przed realizacją umówionej usługi w ramach pakietu.

§ 7. Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Klienta z Serwisu, jeżeli jest to wynikiem niezachowania ostrożności przez Pacjenta.

2. Klient zobowiązuje się do podawania danych i składania oświadczeń zgodnych z prawdą. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki będące następstwem podania przez Klienta nieprawdziwych danych lub składania nieprawdziwych oświadczeń.

3.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, za pośrednictwem których Klient łączy się z siecią Internet w celu korzystania z Serwisu oraz w celu realizacji usług zdalnych.

4. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi na najwyższym poziomie. W przypadku wystąpienia ewentualnych problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, nie zależnych od Usługodawcy, których skutkiem może być ewentualna kolizja zarezerwowanego terminu z terminem wybranym w tym samym czasie przez innego Klienta, Usługodawca zastrzega sobie możliwość zapewnienia Klientowi możliwie najbardziej dogodnego terminu zamiennego dla wybranej usługi. Klient ma prawo nie zaakceptować innego terminu zaproponowanego przez Usługodawcę a tym samym może zrezygnować z usługi, otrzymując zwrot poniesionych kosztów.

5. Podczas korzystania z Serwisu Klient jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz do korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników.

§ 8. Reklamacje

1. W przypadku świadczenia usług w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem bądź przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna być złożona w formie wiadomości przesłanej na adres e-mail: kontakt@monikagaralowska.com.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Klienta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.

4. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie maksymalnie 14 dni od daty ich otrzymania.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem elektronicznym www.monikagaralowska.com wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie  i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie Serwisu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.

4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.

5. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz świadczonych usług Strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 z późn. zm.).